سوگند به قلم و آنچه مى ‏نویسند

ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ
نون؛ سوگند به قلم و آنچه مى ‏نویسند

رسالت سنگین قلم در به زنجیر سطور کشیدن کلمات،  برای نیل به اهداف متعالی، با نقل و درج دردها و رنجها و گفتنی ها و بایدها و آموزش و آگاهسازی مردم و انتقال مفاهیم و خواسته ها و عظمت و حقارت و گستردگی و تحدید امور و ترسیم حدود آنگاه که با سوگند به قلم سنگین تر شد بار سنگینی بود بر دوش بشر. بشر نگارنده، بشر مزین به ابتکار نگاشتن، نگاشتنی که موجب فخر او شد و سوگند پروردگار عالمیان بدان بر فخر او و منزلت و جایگاه او تاکیدی موکد بود.
و اینک چهاردهم تیرماه ۱۳۹۶ را در آستانه آغاز روز مزین به نام قلم آغاز چنان می کنیم که ببالیم بر مسولیت وزین و جایگاه شایسته تمام قلم بدستانی که در راه عدالت و آزادی و استیفای حقوق مردمان و طرح مطالبات و ترسیم روز و روزگار عامه، بی وقفه در صلح و جنگ می نگارند و ادای دین می کنند و در این مسیر هزینه های گزافی نیز با پایبندی خود به عدل و انصاف و استمرار به ایفای تکلیف خود می پردازند.
موسسه راز (رسانه، اندیشه، زن) که خود بخشی از جامعه قلم بدستان در مسیر استیفای حقوق مردمان و  خصوصا از جمله مطالبه گران عدالت جنسیتی است تکلیف خود می داند این روز گرانمایه را به تمامی آنان که با قلم در ادای دین خود به جهان، به مردمان و به بهبود اوضاع جهان و خصوصا به آنان که “با قلم تمامی درد را به چشم جهانیان پدیدار می کنند” تبریک گفته و آرزوی استیلای استدلال قلم و اندیشه و عدالت بر زندگی تمامی مردمان جهان به همت همین قلمهای صلح و دوستی را تقدیم به همه قلم بدستان، حامیان قلمهای آزاد و دربند و میراث داران قلمهای برحق بدارد.
که بی تردید، تدبیر عالم در دستان توانای نگارگران به قلم است آنگاه که قسم می خورد پروردگار جهانیان به خواندن، به نوشتن و به قلم
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِینَ