درباره ما

raz(2)(1)موسسه رسانه، اندیشه، زن (راز)، نهادی غیردولتی است که بر آن است با توجه به رسانه به عنوان رکن مهمی در دموکراسی ها و مهمترین ابزار اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، مسایل زنان را از طریق آن پیگیری نماید. درواقع، این موسسه نه یک نهاد صنفی که یک موسسه اجتماعی است که پیوندی میان زنان روزنامه نگار و زنان فعال اجتماعی برقرار می کند که مولود آن دغدغه مندی رسانه ها در حوزه مشکلات و مسایل زنان و درنتیجه تقویت آگاهی بخشی آنان در این حوزه است.
ما بر این باوریم، رسانه ابزار قدرتمندی برای آگاهی به اقشار مختلف اجتماعی، آموزش و توانمند ساختن آنان و نیز معرفی زنان شایسته به جامعه است. از این رو، بیشترین اعضاء موسسه را زنان روزنامه نگار تشکیل می دهند. موسسه راز، در راستای اهداف خود ۵ کارگروه؛ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی تشکیل داده است. هر یک از کارگروهها از سه کمیته اجرایی، آموزش و پژوهش تشکیل می شود. پژوهش در هریک از محورهای فعالیت کارگروهها می تواند با همکاری پژوهشگرانی در خارج از موسسه نیز انجام شود. موسسه راز قصد دارد با برگزاری نشست ها و همایش ها، کارگاههای آموزشی و ارتباط مستقیم و مستمر با رسانه ها ارتباط خود را با علاقه مندان و فعالان این حوزه برقرار کند و درجهت انجام فعالیت هایش دست یکایک افرادی را که این زمینه فعالیت می کنند یا تمایل به فعالیت دارند می فشارد.