در نشست تخصصی مرکز تحقیقات و برنامه ریزی رسانه تاکید شد: رسانه های ایران، نیازمند شایسته سالاری

در نشست تخصصی”راهکاری تقویت حضور زنان در عرصه اطلاع رسانی” ضمن بررسی میزان اثربخشی زنان شاغل در رسانه های کشور، بر ضرورت تقویت نهادهای صنفی زنان دراین حوزه تاکید شد.

به گزارش کانال خبری باشگاه زنان، کتایون مصری، دکترای مطالعات زنان و روزنامه نگار در این نشست ضمن توجه توامان به دو مبحث کلیدی در حوزه زنان و اطلاع رسانی، تاکید بر اثربخشی و کارایی زنان در رسانه ها به جای حضور صرف را مورد توجه قرار داد و گفت: زنان در حال حاضر به عنوان پیاده نظام در قاعده هرم قدرت سازمانهای رسانه ای حضور دارند. توجه همزمان به جایگاه شغلی زنان در رسانه های جریان اصلی و شبکه های اجتماعی الزامی است، چون تعداد کاربران زن در فضای سایبر چه بصورت فعال وچه منفعل یعنی لایک کننده و فالوکننده درحال افزایش است.

مهم این است که زنان به تولیدکننده محتوای مفید دراین فضا تبدیل شوند.

مدیرعامل سابق موسسه رسانه، اندیشه و زن، پوشش خبری مسائل زنان را نیز در رسانه ها بسیار ضعیف و تابع سلیقه مدیران مرد در سازمانهای رسانه عنوان کرد که چنین فضایی در کنار نبود فرصتهای برابر برای زنان جهت پیشرفت و ارتقای شغلی، حضور آنان را درحد ابزار در رسانه ها تقلیل میدهد وی گفت:
تعداد زنان توانمند در رسانه ها کم نیست اما فرهنگسازی برای فاصله گرفتن از کلیشه های جنسیتی در ترکیب نیروی انسانی و سطوح مدیریت رسانه ها و افزایش اعتماد بنفس در زنان برای پذیرش مسوولیت به آموزش، ظرفیت سازی و البته سیاستگذاری برای تحقق شایسته سالاری نیازمند است.

به گفته این پژوهشگر، معاونت مطبوعاتی با پشتیبانی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه بهترین مرجع تدوین شیوه نامه هایی برای تحقق توانمندی زنان، استفاده از ظرفیت زنان باتجربه و توجه به تخصص هردوجنس در فضای اطلاع رسانیست. متاسفانه درحال حاضر، مردان با تخصص و تجربه کمتر پیشنهادهای بیشتری برای ارتقای شغلی در تحریریه ها دارند و این به بی انگیزگی زنان دامن میزند.

مصری در ادامه این نشست مجازی، اضافه کرد: نکته بسیار حائز اهمیت، نهادهای صنفی زنان روزنامه نگار و شبکه های همیاری برای تبادل تجربه وبا نگاه غیر سیاسی است که معاونت مطبوعاتی جهت تدوین سیاستهای حمایتی می تواند از این ظرفیت استفاده کند که البته درحال حاضر نبود چنین تشکلهایی ملموس است. این امر قطعا به پویایی فضای رسانه ای کشور کمک خواهد کرد.