بیانیه ی خبری در خصوص تغییرات در ماده ٣١ لایحه برنامه توسعه ششم

بیانیه موسسه راز(رسانه،اندیشه،زن) در خصوص تغییرات در ماده ٣١ لایحه برنامه توسعه ششم

روزهای اخیر تصویب جایگزینی واژه «تناسب جنسیتی »به جای «عدالت جنسیتی» و سپس حذف هر دو واژه در ماده ۳۱ برنامه توسعه ی ششم از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است تا جایی که این موضوع منجربه ارائه نظرات و مباحثی ازسوی مخالفان و موافقان شده است.صرفنظر ازواژه ها ومباحث مطرح شده که نیازمند کارشناسی علمی اندیشمندان،محققان و فعالین حوزه زنان می باشد؛موسسه راز(رسانه،اندیشه،زن) اعلام می دارد: درراستای قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران وسند چشم انداز وبه منظور تحقق اهداف مندرج دراصول دهم،بیستم و بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر حمایت ازمادران و حفظ کیان وبقای خانواده،رشد وتعالی مادی و معنوی زنان وحمایت یکسان ازحقوق سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی همه افراد ملت اعم از زن ومرد درپرتو قانون معتقد به برابری فرصت ها برای همه اعم از زن و مرد،رفع تبعیض های ناروا وفراهم آوری رشد و پیشرفت زنان می باشد.بنابراین استفاده از هرگونه واژه ای از قبیل برابری،عدالت،تناسب یا غیره و یا حذف این واژه ها اگردرراستای تایید تبعیض های ناروا،سلب فرصت های برابر برای تکامل و رشد زنان وحمایت ازموارد نقض حقوق زنان باشد مورد تایید و تاکیید قرار نمی گیرد.موسسه راز (رسانه ،اندیشه ،زن )امید دارد نمایندگان محترم مجلس قوانین وهنجارهایی متناسب با واقعیت‌های امروز جامعه،خانواده و بانوان ایرانی تصویب نمایند وهمچنین نمایندگان زن حاضر در مجلس بیشترین تلاش برای استیفای حقوق زنان به ویژه درراستای تدوین،تصویب ،پیگیری و اجرای قوانین و سیاست کلی برنامه ششم توسعه که مربوط به استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان است را داشته باشند.